Loading data...


Portfolio Returns

YTD: Hardline Portfolio: inf% S&P 500: inf%

DateHardline PortfolioS & P 500
2019-100.00%0.00%
201835.68%0.00%
201624.01%0.00%
201513.79%0.00%
2017inf%inf%